Namaz ve onu terk edenin durumu
Müslümanım diyen bir insan niçin namaz kılmak istemez?
Bir bayan niçin örtünmek istemez?
IslamHouse.com web sitesinin ana sayfası
Yasak Vakitler

Loving The Prophet Peace Be Upon Him

Articles Subject Information
Title: Loving The Prophet Peace Be Upon Him
Language: Turkish
The Writer: Muhammad Salih Al-Munajjid
Translation: Muhammad Muslim Shahin
Publisher: Islamic Propagation Office in Rabwah
Addition Date: 2008-02-22
Short Link: http://IslamHouse.com/77021
This address Uncategorized objectively under the following classifications
Translation of Subject Description: Turkish - Arabic - Thai - Bengali - Bosnian - Malayalam - Uzbek
Attachments ( 2 )
1.
PEYGAMBERİMİZ MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İ BAŞKASINDAN FAZLA SEVMEK
73.8 KB
Open: PEYGAMBERİMİZ MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İ BAŞKASINDAN FAZLA SEVMEK.pdf
2.
PEYGAMBERİMİZ MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İ BAŞKASINDAN FAZLA SEVMEK
505 KB
Open: PEYGAMBERİMİZ MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İ BAŞKASINDAN FAZLA SEVMEK.doc
Detailed Description

PEYGAMBERİMİZ MUHAMMED -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-’İ BAŞKASINDAN DAHA FAZLA SEVMEMİZ GEREKİR

Hamd, yalnızca Allah’adır.

1. Allah Te l , Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’i sevmeyi  zerimize farz kılmıştır.

Nitekim Allah Te l  bu konuda ş yle buyurmuştur:

"(Ey m sl manlar!) Allah’a itaat edin, Rasule itaat edin ve (Allah’a karşı gelmekten) sakının! Eğer (O’na itaattten) y z  evirirseniz, bilin ki Ras l m z n g revi, ancak apa ık  duyurmaktır (tebliğdir)." ( M ide S resi: 92 )

2. Allah Te l , Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e itaat etmeyi, kendisine itaat olarak kabul etmiştir.

Nitekim Allah Te l  bu konuda ş yle buyurmuştur:

"“Kim, Ras l’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim de (Allah’a ve Ras l ne itaat etmekten) y z  evirirse, (bilmelisin

آية sine itaat olarak kabul etmiştir. ki Ey Muhammed!) Biz, seni onların  zerine bir g zetleyici olarak g ndermedik.” ( Nis  S resi: 80 )

3. Allah Te l , Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e itaat etmekten y z  evirmeyi şiddetle yasaklamış ve ona itaat etmekten y z  evirdiği takdirde m sl manın başına şirk fitnesinin gelebileceğini haber vermiştir.

Nitekim Allah Te l  bu konuda ş yle buyurmuştur:

"(Ey m ’minler!) Ras lullah’ı, kendi aranızda birbirinizi  ağırır gibi, (Ey Muhammed! diye)  ağırmayın. (Onu, Ey Allah’ın peygamberi!  Ey Allah’ın el isi! diyerek şereflendirin). İ inizden, birini siper edinerek sıvışıp gidenleri Allah mutlaka bilmektedir.Bu sebeple O’nun (Ras lullah’ın) emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bel nın gelmesinden veya  hirette acıklı bir az ba uğratılmalarından sakınsınlar.” ( N r S resi: 63 )

4. Allah Te l , Peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e verdiği peygamberlik makamının, m ’minlerin, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e ihtiram g stermelerini ve ona saygılı davranmalarını gerektirdiğini haber vermiştir.

Nitekim Allah Te l  bu konuda ş yle buyurmuştur:

"(Ey Muhammed!) Muhakkak ki biz seni, ( mmetine g nderdiğimiz şeyi a ıklaman i in) bir ş hit, (sana itaat edeni cennetle m jdeleyen) bir m jdeleyici ve (sana karşı geleni d nya ve  hiretteki azap ile uyaran) uyarıcı olarak g nderdik ki Allah’a ve Ras l ne  m n edesiniz, O’nun (Allah’ın) d nine yardım edesiniz, ona (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e) saygı g steresiniz ve Allah’ı da sabah-akşam tesbih edesiniz." ( Fetih S resi: 8-9 )

5. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’i gereği gibi sevmedik e, m sl manın   m nı tamam olmaz.

Hatta m sl manın, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-i, babasından, evl dından, nefsinden ve b t n insanlardan daha  ok sevmedik e,  m nı tam olmaz.

Nitekim Enes b. M lik’ten riv yet olunduğuna g re, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda ş yle buyurmuştur:

"Ben, birinize babasından, evl dından ve b t n insanlardan daha sevimli olmadık a (tam anlamıyla)  m n etmiş sayılmaz." ( Buh r , hadis no: 15, M slim, hadis no: 44 )

Abdullah b. Hiş m’dan -Allah ondan r zı olsun- riv yet olunduğuna g re o ş yle demiştir:

"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in  mer b. Hattab’ın elinden tuttuğu bir sırada biz de onunla birlikteydik.  mer ona dedi ki: Ey Allahın el isi! Yem n ederim ki sen bana, - nefsim dışında- her şeyden daha sevimlisin! Bunun  zerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: Hayır! Nefsim elinde olan Allah’a yem n ederim ki, ben sana nefsinden de daha sevimli olmadık a tam  m n etmiş olmazsın.Bunun  zerine  mer ona: Allah’a yem n ederim ki şimdi sen bana her şeyden daha sevimlisin, deyince, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:İşte şimdi oldu, ey  mer! buyurdu." (Buh r , hadis no: 6257 )

Şeyhul-İsl m İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda ş yle demiştir:

"Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’i herkesten daha  ok sevmenin ve ona saygı g stermenin farz oluşunun sebebine gelince, zir  d nya ve  hiretteki hayır ve iyiliğin en b y ğ ; Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e  m n edip ona ittib  etmedik e bu bize nasip olmaz. (Her t rl  iyilik, bize, ancak onun elinden nasip olur.) Bunun sebebi ise; hi  kimse, Ras lullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e  m n etmeden, onu sevmeden, ona dostluk beslemeden ve ona ittib  etmeden, Allah Te l ’nın azabından kurtulması ve O’nun rahmetine kavuşması m mk n değildir. Allah Te l , bu kimseyi, onun vesilesiyle d nya ve  hiret azabından kurtarır. İnsanı, d nya ve  hiret iyiliğine ulaştıran Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’dir. Bu sebeple nimetlerin en b y ğ  ve en faydalısı,  m n nimetidir.Bu nimet ise, ancak onun vesilesiyle olur. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- herkese, kendi nefsinden ve malından daha faydalıdır.  nk  Allah Te l , onun vesilesiyle insanları k f r ve şirk karanlıklarından  m n n runa  ıkarır.Bunun i in ondan başka bir yol yoktur. Kişinin kendi nefsine ve malına gelince, kendisini Allah Te l ’nın azabından hi bir şey kurtaramaz." ( Mecm ’u’l-Fet v , cilt: 27, sayfa: 246 )

Bazı  limler de bu konuda ş yle demişlerdir:

"Kul, Allah Te l ’nın kendisini k fr n karanlıklarından  m n n runa Ras lullah -sallallahu aleyhi ve sellem- vesilesiyle  ıkararak, Ras lullah -sallallahu aleyhi ve sellem- tarafından kendisi i in h sıl olan faydayı iyice d ş nd ğ  zaman, kendisinin s rekli olan cennet nimetlerinde ebed  olarak kalacak oluşunun sebebini anlamış olur. Yine, kendisinin yararlanacağı bu faydanın b t n d nyev  faydalardan daha b y k olduğunu anlamış olur. Bu sebeple Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’i sevmesinden dolayı o, başkasından daha fazla pay olmaya hak kazanmış olur. L kin insanlar, bunu d ş nmeleri ve bundan habersiz olmaları sebebiyle bu muhabbet konusunda farklıdırlar.Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e ger ek anlamda  m n eden hi  kimsenin vicdanında Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in muhabbeti eksik olmaz. (  nk  bu ona  m nın gereğidir). Ancak insanlar ona muhabbet konusunda birbirlerinden farklı konumdadırlar. Kimisi, bu mertebeden daha  ok, kimisi de - oğu zaman şehev  duyguları kendisine sevimli gelen ve gaflete dalan kimse gibi- daha az nasip alır.L kin pek  ok kimse, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in adı anıldığı zaman onu g rmeye  zlem duyar, onu kendi  ilesine,  ocuklarına, malına ve babasına tercih eder, onlardan  st n tutar.Ancak bu durum, gafletlerin birbiri ardınca gelmesi sebebiyle hızla kaybolur gider.Bu durumu Allah’a hav le ederiz." ( Fethu’l-B r , cilt: 1, sayfa: 59 )

Nitekim Allah Te l ’nın şu s z  bu anlama iş ret etmiştir:

"Peygamber, m minlere kendi nefislerinden daha yakındır.Onun eşleri de onların (m ’minlerin) anneleri (gibi)dir.(Bu sebeple Peygamberden sonra onlarla evlenmek haramdır). Akraba olanlar, miras bakımından Allah’ın kitabında, birbirlerine diğer m minlerden ve muh cirlerden daha yakındırlar. Ancak (ey m sl manlar! V rislerin dışındaki) dostlarınıza bir iyilik yaparsanız, bu kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış ve takdir edilmiştir." ( Ahz b S resi: 6 )

M fessir İbn-i Kesir -Allah ona rahmet etsin- bu konuda ş yle demiştir:

"Allah Te l , el isi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in  mmetine olan şefk tini ve onlara olan nasihatını bildiğinden dolayı, onu, m ’minlere nefislerinden daha yakın ve onun h km n  onların tercihlerine  st n kılmıştır." ( İbn-i Kesir Tefsiri, cilt: 6, sayfa: 380 )

Değerli  lim Abdurrahman b. N sır es-Sa’d  de -Allah ona rahmet etsin- bu konuda ş yle demiştir:

"Allah Te l , o h le g re hareket etsinler diye, el isi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’i tanıyacakları h lini ve mertebesini m ’minlere haber vermektedir.

Nitekim ş yle buyurmuştur:

"Peygamber, m minlere kendi nefislerinden daha yakındır." ( Ahz b S resi: 6 )

İnsana daha yakındır ve nefsinin sahip olduğu şeye daha hak sahibidir.Dolayısıyla Ras l, ona, kendi nefsinden daha hak sahibidir.  nk  Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- onlara nasihat, şefk t ve acımak i in b t n g c n  harcamıştır. Ondan daha rahmetli ve daha acıyan hi bir yaratılmış yoktur. Bu sebeple Ras lullah -sallallahu aleyhi ve sellem- yaratılmışlar i erisinde herkesten daha b y k bir minnete sahiptir.  nk  yaratılmışlara bir zerre ağırlığınca iyilik ulaşmış ve bir zerre ağırlığınca onlardan şerri uzaklaştırmışsa, bu ancak onun ellerinden ve onun sebebiyle olmuştur.Bunun i indir ki bir kimsenin nefsinin veya insanlardan birisinin isteği ile Ras lullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in isteği  akışırsa, Ras lullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in isteğini  ne alması ve kim olursa olsun, hi  kimsenin s z n , Ras lullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in s z ne karşı koymaması ve ona itiraz etmemesi gerekir.M ’minlerin canlarını, mallarını ve  ocuklarını, Ras lullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e fed  etmeleri, onun sevgisini, b t n yaratılmışların sevgisine tercih etmeleri ve onu  st n tutmaları, o bir konuda bir şey s ylemeden, hi bir şey s ylememeleri ve onun huzurunda  ne ge memeleri gerekir."

Kısacası ilim ehlinin zikrettiği şey; Allah’ın gazabı ile cehennem ateşi, kulu korkutan en b y k unsurdur.Bundan kurtuluş, ancak Ras lullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in eliyledir. Allah’ın rız sı ile cenneti, kulun en b y k g yesidir.Allah’ın rız sı ile cennetini kazanmak ise ancak Ras lullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in eliyledir.

Allah Te l ’nın gazabı ile cehennem ateşine iş ret eden şey, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in şu hadisidir:

C bir b. Abdullah’tan -Allah ondan r zı olsun- riv yet olunduğuna g re, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ş yle buyurmuştur:

"Benim  mis lim ile sizin mis liniz, b y k bir ateş yakan kimsenin mis li gibidir. (Ateş etrafı aydınlatınca,)  ekirgeler ve kelebekler, ateşe d şmeye başlayınca o kimse, bu hayvanların ateşe d şmelerine engel olmaya  alışıyor, ben sizin kuşağınızdan tutmuş ateşe d şmenize engel olmaya  alışıyorum. Siz ise, elimden kurtulup kendinizi ateşin i ine atıyorsunuz.” ( M slim, hadis no: 2285 )

Buh r ’nin Ebu Hureyre’den -Allah ondan r zı olsun- riv yet ettiği hadis ise buna yakındır.

M slim’in diğer riv yetinde ise, ş yle buyurmuştur:

"Benim misalim, b y k bir ateş yakan kimsenin misali gibidir. Ateş etrafı aydınlatınca, kelebek ve ateşe d şen şu hayvanlar, ateşe d şmeye başlayınca o kimse, hayvanların ateşe d şmelerine engel olmaya  alışırken, hayvanlar ona  st n gelip şiddetle ateşe d şerler. İşte bu, benimle sizin misaliniz gibidir. Ben sizin kuşağınızdan tutmuş ateşe d şmenize engel olmaya  alışıyor ve ateşten uzaklaşın, ateşten uzaklaşın, diyorum, siz ise, bana  st n gelerek kendinizi ateşin i ine atıyorsunuz.” ( M slim, hadis no: 4235 )

İmam Buh r , Ebu Hureyre’den -Allah ondan r zı olsun- buna yakın bir hadis riv yet etmiştir. ( Hadis no: 3427 )

"Hadisten kastedilen şey; Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, bilmeyenleri ve emrine aykırı hareket ederek g nah işleyenler ve şehev  duygularına itaat edenleri,  hiret ateşine d şmelerini, kelebeklerin d nya ateşine d şmelerine benzetmiştir. Kendisi onlara engel olmaya  alışmasına ve engel olunması gereken yerlerde onları tutmasına rağmen, onların bu ateşe d şmeye gayret ettiklerini belirtmiştir.Kendi hev sına uyması, iyi ile k t y  birbirinden ayırt edememesi ve bilgisizliği sebebiyle her iki t ife de kendisini hel k eden şeylere y nelmekte gayretlidirler." ( İmam Nevev ; M slim’in Şerhi )

Allah Te l ’nın rız sı ile cennetine iş ret eden şey ise, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in şu hadisidir:

Ebu Hureyre’den -Allah ondan r zı olsun- riv yet olunduğuna g re, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ş yle buyurmuştur:

“Emir ve yasaklarımı kabul etmeyip onlardan y z  evirenlerden başka,  mmetimin hepsi cennete girecektir. Sah be: Ey Allah’ın el isi! Emir ve yasaklarını kabul etmeyen kim olabilir? dediler. Ras lullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: Bana itaat eden cennete girer, emir ve yasaklarımı kabul etmeyip bana isyan eden de benden y z  evirmiş demektir, buyurdu." ( Buh r , hadis no: 7280 )

Go to the Top