Sumuskribi sa talaan ng koreo
Pinili namin para sa iyo
Bulaklak ng Bayang Pilipinas
Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?
Ang Mensahe ng Islam
‘Ang Babae sa Islam
‘S E X’ SA PANANAW NG ISLAM
Ang Aklat na Ito ay Para Saiyo
Islam ang Relihiyon ng kapayapaan
Paligsahan sa Sunnah ng Propeta sa Taong 1435
P A G B A T I
Ang Tanggapan ng Rabwah sa Pagpapalaganap ng Islam ay Bumabati sa Lahat ng mga Nagsipagwagi sa Pangkaalamang Paligsahan sa Buwan ng Ramadhan sa Taong 2013
Si Imam Ahmad (RA) ay nagpahayag din mula sa ulat ni Ibn Umar (RAA); ...
ALAM MO BA KUNG BAKIT KA NARITO SA LUPA?
Huling dagdag ( Tagalog )
Mga Video
( Tagalog )
2014-04-18
Ang Paraiso at Ang Impiyerno, ito ay maikling pagtalakay hinggil sa Paraiso at sa Impiyerno ayon sa Qur’an at Sunnah ng Propeta Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam). Ipinaliwanag dito kung papaanong inilarawan ng ditalyadong paglalarawan ng Qur’an at Sunnah ang Paraiso at Impiyerno at kung sino ang mga makapapasok dito at kung sino naman ang makakapasok sa Impiyerno. Binigyang diin din dito ang kahalagahan ng pagyakap ng mga hindi pa muslim sa Islam upang makamit niya ang kaligtasan at sila ay makapasok sa Paraiso na inihanda para sa mga sumunod sa batas ng Islam.
Mga balita
( Tagalog )
2014-03-20
Paligsahan sa Sunnah ng Propeta sa Taong 1435
Mga Audio
( Tagalog )
2014-03-19
Ang Audio na ito ay nagpapaliwanag ng kahulugan ng Islam at kaibahan nito sa kristyanismo; isang maliwanag na pagpapaliwanag at sa katanggap-tanggap na paraan
Mga Audio
( Tagalog )
2014-03-04
Ito ay isang talakayan patungkol sa pangangailangan ng tao sa Islam, ipinapaliwanag din rito ang kahulugan ng Islam at pagkakaiba nito sa ibang pananampalataya.
Mga Audio
( Tagalog )
2014-02-24
Gusto na, pero ayaw parin!, ito ay malimit na nangyayari sa mga hindi Muslim, na maaaring may humahadlang sa kanyang kagustuhang mag-Muslim; sa pamamagitan ng paliwanag na ito magiging malinaw para sa iyo ang lahat at mawawala ang iyong pag-aalinlangan sa islam at matatanggal ang mga hadlang.
Mga Audio
( Tagalog )
2014-02-20
Isang bukas na panayam sa isang butihing tagapalaganap ng Islam na si Bro. Omar Penalber, ipinaliwanag niya sa panayam na ito ang kahulugan ng Islam at Muslim nang mabuting pagpapaliwanag at malinaw, at sinagot narin niya ang ilang mga katanungang madalas naitatanong ng mga hindi-Muslim sa Islam nang kapaki-pakinabang na pagsagot at pagpapaliwanag.
Mga Video
( Tagalog )
2014-02-16
Isang maikling pagpapakilala sa Islam sa loob ng 5 na minute, ipinapaliwanag nito ang kahulugan ng Islam at pagsamba sa Allah lamang, isang napakagandang pagpapaliwanag sa maikling panahon lamang na nababagay sa mga taong kulang ang oras sa pakikinig sa mahahabang paliwanag tungkol sa Islam.
Mga balita
( Tagalog )
2013-12-05
P A G B A T I Ang Tanggapan ng Rabwah sa Pagpapalaganap ng Islam ay Bumabati sa Lahat ng mga Nagsipagwagi sa Pangkaalamang Paligsahan sa Buwan ng Ramadhan sa Taong 2013
Mga Aklat
( Tagalog )
2013-11-03
Nasaksihan ng mga dekada kamakailan ang isang malawak na panlipunang pagbabago tungkol sa mga katangiang sumusukat sa katotohanan at mabuting uri. Sa kanilang mga tahanan at pagawaan hanggang sa mga sentrong pampamayanan at bulwagang pambayan, tinalakay ng ating mga ninuno ang mga paksang malalalim at mahahalaga, gaya ng mga kaasalang pulitikal, mabuting pag-uugaling panlipunan at ang mga makabuluhang hangganan ng siyensiya, mga batas at relihiyon. Lumundag kayo sa makabagong daigdig, at ang mga pag-uusap ay karaniwang nakatuon sa mga relasyon, salapi, palakasan at paglilibang. Samantalang ang mga naunang henerasyon ay nagdaos ng mga panggabing talakayan, pagsusuri at bahaginan ng talino, karamihan ng mga mamamayan ngayon ay iniuukol ang kanilang mga sarili sa mga walang saysay na oras ng panlilinlang sa isip ng media sa pamamagitan ng panginoong iyon ng hipnotismo, ang telebisyon.
Go to the Top