Sumuskribi sa talaan ng koreo
Pinili namin para sa iyo
Ang Kahulugan ng Huling Ikasampung Bahagi ng Marangal na Quran
Bulaklak ng Bayang Pilipinas
Bagong Muslim ako, Ano ang pag-aaralan ko?
Ang Mensahe ng Islam
‘Ang Babae sa Islam
‘S E X’ SA PANANAW NG ISLAM
Ang Aklat na Ito ay Para Saiyo
Islam ang Relihiyon ng kapayapaan
Naiulat ni Abu Qatadah – nawa’y kalugdan siya ng Allah – kanyang sinabi: (Tinanong ang Propeta (SAS) tungkol sa Pag-aayuno sa araw ng Ashura’, At kanyang sinabi: “ Katotohanan, ang palagay ko’y karapat-dapat sa Allah na Kanyang pawalang-sala ang nakaraang taon na nauna sa kanya.”). Isinalaysay ni Muslim......
Si Imam Ahmad (RA) ay nagpahayag din mula sa ulat ni Ibn Umar (RAA); ...
Ang lathaling ito ay ang magagandang gawain at asal sa araw ng Eid
Ang lathalain ito ay nagsasaad tungkol sa Laylat al-Qadr, ang Propeta Muhammad (sas) ay nagsabi:
“Sinuman ang manatiling gising at nagdarasal sa Laylat al-Qadr ng dahil sa paniniwala at hangaring makamit ang gantimpala, ang kanyang mga nakaraang kasalanan ay mapapatawad.”
Huling dagdag ( Tagalog )
Mga balita
( Tagalog )
2014-11-23
يهنئ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة جميع الفائزين والفائزات في المسابقة الثقافية الرمضانية لعام 1435هـ للغة الفلبينية.
Mga Artikulo
( Tagalog )
2014-10-14
Isang munting babasahin tungkol sa mga gawaing labag sa paniniwala (Aqeedah) ng Muslim na laganap sa maraming mga Muslim sa iba’t ibang bahagi ng mundo at kasama rin dito ang mga labag sa paniniwala na may kinalaman sa Hajj at Umrah na akala ng marami na ito ay mga gawaing kanais-nais.
Mga Aklat
( Tagalog )
2014-09-22
Ang aklat ng ito ay tungkol sa paglihis ng kulto ng mga Shia mula sa matuwid na landas ng islam, binigyang linaw ng may akda sa aklat na ito ang katotohanan ng kanilang paniniwala na labag sa katuruan ng Propeta Muhammad –Sallallahu alayhi wa sallam-.
Mga Audio
( Tagalog )
2014-09-04
Isang paanyaya tungko sa katotohanan at kaligtasan, nasa sa iyo ang pasya.
Banal na Qur'an
( Tagalog )
2014-06-15
Ang pagbasa ng Qur'an na may kasamang pagsalin ng kahulugan sa wikang Beshto
Banal na Qur'an
( Tagalog )
2014-06-15
Ang pagbasa ng Qur'an ni Al-Qari Mashary Rashid Al-Affasy may kasamang pagsalin ng mga kahulugan sa wikang Indonesia, maganda ang kalidad.
Banal na Qur'an
( Tagalog )
2014-06-15
Ang pagbasa ng Qur'an ni Al-Qari Hassan Muhammad Saleh sa paraang pagbasa ni Warsh buhat kay Nafie, maganda ang kalidad at tono Mp3 128 kbps.
Banal na Qur'an
( Tagalog )
2014-06-15
Ang pagbasa ng Qur'an ni Al-Qari Yasin Al-Jazairy sa paraan ng pagbasa ni Warsh buhat kay Nafie, maganda ang kalidad at tono, Mp3 128 kbps.
Banal na Qur'an
( Tagalog )
2014-06-15
Ang pagbasa ng Qur'an ni Al-Qari Abdul Ali Al-TahirAnun sa paraang pagbasa ni Warsh buhat kay Nafie sa pamamagitan ng Azraq [Qasr Al-Badal], maganda ang kalidad Mp3 128 kbps.
Banal na Qur'an
( Tagalog )
2014-06-15
Ang pagbasa ng Qur'an ni Al-Qari Miftah Yunos Muhammad Al-Sultani sa paraang pagbasa ni Ruh buhat kay Yaqoub Al-Hadrami, maganda ang kalidad Mp3 128 kbps.
Go to the Top