మెయిల్ లిష్ట్ లో చేరండి
మా ఎన్నిక మీకోసం
16వ రమదాన్ సాంస్కృతిక క్విజ్ పోటీ – హిజ్రీ 1435 / 2014, రబ్వహ్ జాలియాత్, రియాద్, సౌదీ అరేబియా
ఈ వ్యాసంలో ఈదుల్ ఫిత్ర్ అంటే రమదాన్ పండుగ గురించి క్లుప్తమైన వివరణ ఉన్నది.
ఈ వ్యాసంలో లైలతుల్ ఖదర్ గురించి క్లుప్తమైన వివరణ ఉన్నది.
ఎతేకాఫ్ పాటించటానికి అనుసరించవలసిన షరతులు - క్లుప్తంగా
ఎతేకాఫ్ పాటించటం గురించి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క మార్గదర్శకత్వం.
ఇప్పుడిప్పుడే రీసెంట్ గా చేర్చబడినవి ( తెలుగు )
పుస్తకాలు
( తెలుగు )
2014-06-24
ఇస్లాం గురించి తెలుసు కోవాలనుకుంటున్న ముస్లిమేతరుల కోసం ఇది చాలా మంచి పుస్తకం. దీనిలో ముస్లిమేతరులు తరుచుగా అడిగే ప్రశ్నలను డాక్టర్ జాకిర్ నాయక్ గారు ఒక చోట సంకలనం చేసినారు.
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-06-01
పష్తూ భాషానువాదంతో ఖుర్ఆన్ పఠనం మురత్తిల్ పద్ధతిలో
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-06-01
షేఖ్ మషారీ రాషిద్ అఫ్ఫాసీ కంఠస్వరంలో ఇండోనేషియా భాషానువాదంతో ఉత్తమ స్థాయి ఖుర్ఆన్ పఠనం మురత్తిల్ పద్ధతిలో
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-05-23
MP3, 128 Kbps హై క్వాలిటీలో వర్ష్ అన్ నాఫియ్ రివాయతులో షేఖ్ హసన్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ కంఠస్వరంలో ఖుర్ఆన్ మురత్తిల్ పఠనం
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-05-23
MP3, 128 Kbps హై క్వాలిటీలో వర్ష్ అన్ నాఫియ్ రివాయతులో షేఖ్ యాసీన్ అల్ జజాఇరీ కంఠస్వరంలో ఖుర్ఆన్ మురత్తిల్ పఠనం
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-05-23
MP3, 128 Kbps హై క్వాలిటీలో వర్ష్ అన్ నాఫియ్ మిన్ తరీఖ్ అల్ అజ్రఖ్ బి ఖస్ర్ అల్ బదల్ రివాయతులో షేఖ్ అబ్దుల్ ఆలీ ఆనూన్ కంఠస్వరంలో ఖుర్ఆన్ మురత్తిల్ పఠనం
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-05-23
MP3, 128 Kbps హై క్వాలిటీలో రూహ్ అన్ యాఖూబ్ అల్ హదరమీ రివాయతులో షేఖ్ మిఫ్తాహ్ ముహమ్మద్ యూనిస్ అల్ సుల్తానీ కంఠస్వరంలో ఖుర్ఆన్ మురత్తిల్ పఠనం
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-05-23
MP3, 128 Kbps హై క్వాలిటీలో రవైస్ అన్ యూఖూబ్ అల్ హదరమీ రివాయతులో షేఖ్ మిఫ్తాహ్ ముహమ్మద్ యూనిస్ అల్ సుల్తానీ కంఠస్వరంలో ఖుర్ఆన్ మురత్తిల్ పఠనం
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-05-23
MP3, 128 Kbps హై క్వాలిటీలో వర్ష్ అన్ నాఫియ్ రివాయతులో షేఖ్ రషీద్ బిల్ఆలియహ్ కంఠస్వరంలో ఖుర్ఆన్ మురత్తిల్ పఠనం
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-05-23
MP3, 128 Kbps హై క్వాలిటీలో షఅబహ్ అన్ ఆసిమ్ రివాయతులో షేఖ్ మహ్మూద్ ముహమ్మద్ రషాద్ అష్షీమీ కంఠస్వరంలో ఖుర్ఆన్ మురత్తిల్ పఠనం
Go to the Top