మెయిల్ లిష్ట్ లో చేరండి
మా ఎన్నిక మీకోసం
సఫర్ నెలలో అనేకమంది ముస్లింలు చేస్తున్న నిరాధారమైన వివిధ కల్పితాచారణల గురించి ఈ ఉపన్యాసంలో షేఖ్ ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా స్పష్టంగా, సూటీగా వివరించారు.
ఈ పుస్తకంలో మొత్తం సంవత్సరంలోనే అత్యంత పవిత్ర దినాలైన దిల్ హజ్జ్ మాసపు మొదటి పది దినాల ప్రాముఖ్యత, వాటిలో చేయవలసిన శుభకార్యాలు వివరంగా చర్చించబడినాయి.
హజ్జ్ అంటే ఏమిటి? అనే ప్రశ్నకు క్లుప్తమైన జవాబు
హజ్జ్ అంటే ఏమిటి, ఆ పవిత్ర చేయటం గురించిన ధర్మాజ్ఞలు, దాని శుభాలు మరియు లాభాల గురించి ఈ వ్యాసంలో క్లుప్తంగా చర్చించబడినది.
ఇప్పుడిప్పుడే రీసెంట్ గా చేర్చబడినవి ( తెలుగు )
వార్తలు
( తెలుగు )
2014-11-23
يهنئ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة جميع الفائزين والفائزات في المسابقة الثقافية الرمضانية لعام 1435هـ للغة التلغو.
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-10-03
అత్యుత్తమ Mp3 128 kbps టెక్నాలజీలో హఫ్స్ అన్ ఆశిమ్ రివాయతులో షూఖీ అబ్దుస్సాదిఖ్ అబ్దుల్ హమీద్ కంఠస్వరంలో మురత్తిల్ ఖుర్ఆన్ పఠనం.
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-10-03
అత్యుత్తమ Mp3 128 kbps టెక్నాలజీలో హఫ్స్ అన్ ఆశిమ్ రివాయతులో ఖారీ ఇబ్రాహీమ్ ముహమ్మద్ అల్ జర్మీ ఖుర్ఆన్ పఠనం మురత్తిల్ పద్ధతిలో.
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-09-23
అత్యుత్తమ Mp3 128 kbps క్వాలిటీలో మురత్తిల్ పద్ధతిలో ఖారీ ముహ్మూద్ ముహమ్మద్ రషాద్ అష్షీమీ కంఠస్వరంలో హఫ్స్ బిన్ ఆసిమ్ రివాయతులో ఖుర్ఆన్ పఠనం
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-09-23
అత్యుత్తమ Mp3 128 kbps క్వాలిటీలో మురత్తిల్ పద్ధతిలో ఖారీ ముహమ్మద్ రషాద్ అల్ షరీఫ్ కంఠస్వరంలో హఫ్స్ బిన్ ఆసిమ్ రివాయతులో ఖుర్ఆన్ పఠనం
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-09-23
అత్యుత్తమ Mp3 128 kbps క్వాలిటీలో మురత్తిల్ పద్ధతిలో ఖారీ యూసుఫ్ బిన్ అబ్దుల్లాహ్ అష్షువైయీ కంఠస్వరంలో హఫ్స్ బిన్ ఆసిమ్ రివాయతులో ఖుర్ఆన్ పఠనం
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-09-23
అత్యుత్తమ Mp3 128 kbps క్వాలిటీలో మురత్తిల్ పద్ధతిలో ఖారీ హసన్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ కంఠస్వరంలో హఫ్స్ బిన్ ఆసిమ్ రివాయతులో ఖుర్ఆన్ పఠనం
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-09-23
అత్యుత్తమ Mp3 128 kbps క్వాలిటీలో మురత్తిల్ పద్ధతిలో ఖారీ కమాల్ జాబల్లాహ్ అల్ ఫషనీ కంఠస్వరంలో హఫ్స్ బిన్ ఆసిమ్ రివాయతులో ఖుర్ఆన్ పఠనం
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-09-23
అత్యుత్తమ Mp3 128 kbps క్వాలిటీలో మురత్తిల్ పద్ధతిలో ఖారీ మహ్మూద్ అబ్దుల్ హకీమ్ కంఠస్వరంలో ఖుర్ఆన్ పఠనం (ఈజిప్టు రేడియో ప్రసారం నుండి)
దివ్యఖుర్ఆన్
( తెలుగు )
2014-09-23
అత్యుత్తమ Mp3 128 kbps క్వాలిటీలో మురత్తిల్ పద్ధతిలో ఖారీ అల్ జీన్ ముహమ్మద్ అహ్మద్ కంఠస్వరంలో హఫ్స్ బిన్ ఆసిమ్ రివాయతులో ఖుర్ఆన్ పఠనం
Go to the Top