තැපැල් ලයිස්තුවට දායක වන්න
ඔබ සඳහා අපේ තේරීම
මුහර්රම් මාසයේ ආෂූරා සුන්නා උපවාසයේ යෙදීමේ වැදගත්කම
1. උල්හියියා යනු කුමක්ද?
2. එය ඉටු කළ යුතු ආකාරය කුමක්ද?
3. ඉටු කිරීමේදී සමාජීය වග කීම.
දුල් හජ් මාසයේ මුල් දින දහයේ මහිමය සහ එම දිනයන්හී අපට කළ හැකි නැමදුම් හා සමාන යහ ක්රි යාවන් ගැන පහදා දීමකි.
දුල් හජ් මාසයේ පළමු දින දහයෙහි ඇති වැදගත්කම පිළිබද විස්තර
නවක එකතු කිරීම ( සිංහල )
පොත
( සිංහල )
2014-10-21
මුස්ලිම්වරුන්ගේ කීර්තිමත් අතීත ඉතිහාසය පිළිබඳව අපි දැන ගත යුතු වැදගත් විස්තර කිහිපයක්
ප(f)ත්වා
( සිංහල )
2014-10-18
දුආවක් අල්ලාහ් වෙත ට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට ද පිළිතුරු දෙනු ලැබීමට ද බාධා වන යම් කරුණු තිබේ නම්, ඒවා ප්රටථමයෙන් දුආ කරන්නාගෙන් මෙන්ම තමන් කරන දුආ වෙන් ඉවත් කළ යුතුය. පහත සඳහන් කොන්දේසි සියල්ල සම්පූර්ණ වීමෙන්, කෙනෙකු කරන දුආ පිළිගැනීමක් වනු ඇත.
පවර් පොයින්ට්
( සිංහල )
2014-10-15
අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයට ජනතාවට ආරාධනා කරන දාඊ වරු සහ දඅවා සංවිධාන මුහුණ දෙන පීඩා සහ ඔවුන් වෙත තිබිය යුතු වැදගත් ගුණාංගයන් කිහිපයන්
ලිපි
( සිංහල )
2014-10-02
මුස්ලිම්වරයෙකුගේ ජීවිතය අල්ලාහ් සලාහ් මගින් අලංකාර කරයි. මෙවැනි සාමාන්යග ක්රි්යාව මාර්ග යෙන්, සීමා විරහිත පින් උපයන්න ට හැකි වනු ඇත.
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-10-02
1. උල්හියියා යනු කුමක්ද? 2. එය ඉටු කළ යුතු ආකාරය කුමක්ද? 3. ඉටු කිරීමේදී සමාජීය වග කීම.
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-09-23
1. කුර්ආන් පවසන අයුරින් හජ් වන්දනවේ මහිමය 2. හජ් වන්දනාවෙහි ජනයාගේ වගකීම කුමක්ද? 3. එය ඉටු කළ යුතු අයුරු
ලිපි
( සිංහල )
2014-09-16
තමන්ගේ හැකියාවට එකඟව තමා සතු ධනයෙන් යහපත් හේතුන් සඳහා විධිමත් ලෙස වියදම් නොකරන්නෙක් කිසි විටෙක ධර්මිෂ්ඨ භාවය ලබන්නේ නැත.
ලිපි
( සිංහල )
2014-09-16
තම සිරුරේ තිබෙන සෑම සෛලයක් ම, සෑම පරමාණුවක් ම මැවුම් කරුගේ කැමැත්ත ට සහ නියෝගය ට එකඟ ව ක්රිرයා කරන බව මිනිසා නිසැක ව නිගමනය කරයි.
ලිපි
( සිංහල )
2014-09-14
01. වචනයෙන් හා ක්රිපයාවෙන් කරන වංචාවන් 02. පැවරීම් හා වගකීම් හි වංචාවන් 03. විශ්වාස කර පැවරූ භාණ්ඩ හා මුදල් ගනු දෙනු කිරීම
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-09-12
හජ් වන්දනාව තුළින් ඉස්ලාමිය සහෝදරත්වය තහවුරුවේ
Go to the Top