තැපැල් ලයිස්තුවට දායක වන්න
ඔබ සඳහා අපේ තේරීම
ඉස්ලාම් අංග සම්පූර්ණ දහමකි. එහි නීතිය ආගම තුළම දක්නට ඇත.
ඉස්ලාම් අංග සම්පූර්ණ දහමකි. එහි නීතිය ආගම තුළම දක්නට ඇත.
කිතුනු මව්තුමියක්, බෞද්ධ භික්ෂුනි කෙනෙකුගේ ඇඳුම ගෞරවනීය එකකි. මුස්ලිම් කාන්තාවද ආවරණකය කරන්නේ එලෙසයි. සිරුර නිරාවරණය කරන කාන්තාවක් හදුනන්නේ භාණ්ඩායක් ලෙසයි. සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් බිහි කිරීමට කාන්තා ඇඳුම් උපකාර කරයි.
1.ඉස්ලාම් හී අසල්වැසියන්ට විශේෂ ස්ථානයක් ඇත.
2. අසල්වැසියන් සතු වගකීම් සහ යුතුකම් අපි ඉටුකළ යුතුයි.
3. ව්වේකයක් නොමැති අද ජීවිතයේ මෙය ඉතා වැදගත් එකකි.
4. “අසල්වැසියාට පීඩනයට පත් කරන කෙනෙක් අප සමාජයට අයත් නොවන්නේය“ යැයි නබි (සල්) පැවසුහ.
නවක එකතු කිරීම ( සිංහල )
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-04-22
ඉස්ලාම් අංග සම්පූර්ණ දහමකි. එහි නීතිය ආගම තුළම දක්නට ඇත.
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-04-22
ඉස්ලාම් අංග සම්පූර්ණ දහමකි. එහි නීතිය ආගම තුළම දක්නට ඇත.
ඕඩියෝ
( සිංහල )
2014-04-19
මුහම්මද් රසූලුල්ලාහ් යන්ෙනහි අර්ථය පැහැදිලි කිරීම
ඕඩියෝ
( සිංහල )
2014-04-19
අතිශයින්ම ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන්ෙනහි අර්ථය දැනගැනීෙමන් ජීවිතයට අැති වැදගත්කම.
ඕඩියෝ
( සිංහල )
2014-04-19
ශිල්පය හැදෑරීෙමන් අල්ලාහ් තඅාලාෙග් නියම ගැත්ෙතකු වීම
ඕඩියෝ
( සිංහල )
2014-04-19
මුහම්මද් නබි සල් තුමා තුල දක්නට ලැබුණු විෙශ්ෂ ගුණාංග
ඕඩියෝ
( සිංහල )
2014-04-19
අල්ලාහ් තඅාලා ෙලා්කය වමා පාලනය කරන්ෙනකු හා ඔහුෙග් ඒකීයභාවය පිළිබද විස්තර
ඕඩියෝ
( සිංහල )
2014-04-19
අල්ලාහ් තඅාලාට අැති අලංකාර නාමයන් හා ලක්ෂන හදුනාගැනීම
ඕඩියෝ
( සිංහල )
2014-04-19
ෙලාෙව් අල්ලාහ් හැර සියල්ල නැසීයන බව විශ්වාස කිරීම
ඕඩියෝ
( සිංහල )
2014-04-19
ඊර්ෂ්යා ගුණාංග නිසා සිත කය වචනය අපවිත්ර වීම
Go to the Top