තැපැල් ලයිස්තුවට දායක වන්න
ඔබ සඳහා අපේ තේරීම
ඉතා පිරිසිදු දේ ඔබට අනුමත කර ඇත. මෙම සංකල්පය ආහාරයට පමණක් සීමා නොවේ. ඉස්ලාමිය ජීවිතයේ සියලු දේවලට මෙය අදාලය
1. රමදාන් මාස උපවාසයේ මහිමය පිළිබඳව කුර්ආන් වදන්.
2. උපවාසය පළිහකි. පාපයන්ගෙන් වැළකී සිටියහොත් ෂෙයිතාන් මර්ධනය කරනු ලබති, නිරයෙන් ආරක්ෂාව හා ස්වර්ගයට පිවිසීමට මාර්ග විවෘතවේ, සලාහ් දෙක අතර ත්‍යාගය, ජුම්ආ දෙක අතර ක්‍ෂමාව, රමදාන් සිට ලබන වසර රමදාන් මාස අතර වන්දි, උම්රා සඳහා ලැබෙන කුසල් ලැබෙනු ඇත.
1. රමදාන් මාසය එළඹීමට පෙර එය සඳහා පෙර සූදානම් වන්නේ කෙසේද?
2. කායික සහ මානසිකව මුස්ලිම්වරු පිරිසිදු විය යුතුයි.
නවක එකතු කිරීම ( සිංහල )
ලිපි
( සිංහල )
2014-08-21
රමදාන් මාසයෙන් අපි රැගෙන ආවේ කුමක් ද? 1.තරාවිහ් නැමදුම් තහජ්ජුද් නැමදුමක් (කියාම් අල් ලයිල්) බවට පත් කර ගත හැක. 2.සුන්නාහ් උපවාසයේ යෙදීම සඳහා අවස්ථාවන්. 3.අල් කුර්ආනය පාරායනය කිරීම
පොත
( සිංහල )
2014-08-13
ඊමාන්, තව්හීද් සහ ඉබාදා
ලිපි
( සිංහල )
2014-08-11
ඔබගේ වහලුන් ඔබගේ සහෝදරයන්ය. ඔබගේ පාලනය යටතට ඔවුන්ව පත් කළේ අල්ලාහ් ය. ඔවුන් හළන දහඩිය බිඳු සිඳී යෑමට පෙර ඔවුන්ගේ කුලිය ලබා දිය යුතුය
ලිපි
( සිංහල )
2014-08-09
ධනවත් ඇමරිකානු කාන්තාවකගේ පැතුම: ඉස්ලාමිය දේව ධර්මය පිළිබඳ ව කිසිවක් නොදැන ඇමරිකානු ජනතාව සම්පූර්ණයෙන් ම අන්ධකාරයේ සිටිති.
ලිපි
( සිංහල )
2014-08-09
‘අල් ට(ත)ක්යා’ යන අරාබි පාරිභාෂික පදයේ ශබ්ද කෝෂ අර්ථය පළමු ව විමසා බලමු. “Lane’s Lexicon” නමැති අරාබි - ඉංග්රීගසි ශබ්ද කෝෂයට අනුව ‘ටක්යා’ යන අරාබි පදයේ මුලය වන්නේ ‘වකා’යන පදයයි. ‘ආත්මාරක්ෂාව’ හා ‘ආරාක්ෂා කර ගැනීම’ වැනි අර්ථ එහි අන්තර්ගතය. සත්ය.ය සැඟවීමෙන් ‘ආත්මාරක්ෂාව’ ඇති කර ගැනීම මෙහි ප්රා‘යෝගික අර්ථයයි. ‘අල් ටක්යා’ යන පදය සෘජු ව අල් කුර්ආනයේ හෝ ඉස්ලාමීය නීති පද්ධතියේ සඳහන් වී ඇත්තක් නොවේ.
ලිපි
( සිංහල )
2014-08-06
1 මුස්ලිම්වරු ඉස්ලාමීය විශ්වාසය සහ අති උතුම් අල්ලාහ් වෙත දෑත් ඔසවා කරන දුආ ප්රවර්ථනාවන් යන දෙක තම ප්රශශ්න වලට විසදුම් දෙන, තමන් සතු බලවත් ආයුධ බව සලකති. 2.දුආ කිරීමෙන් පසු කිසිදු උත්සහයක් නොකර පැත්තකට වී සිටින කෙනෙක් අල්ලාහ්ගේ අසීමිත කරුණාව විහිළුවට භාජනය කරන කෙනෙක් බව සැලකේ.
ලිපි
( සිංහල )
2014-08-06
පෙන්තකොස්ත පාස්ටර්වරයෙකු සත්යව සොයා ගිය ගමන. අෂ් ෂේය්ක් බින් බාස්ගෙන් ෂහාදා උගන්වනු ලැබුවේය.
ලිපි
( සිංහල )
2014-07-24
1. මුස්ලිම් වරයෙක් පාපයෙන් වැළකී සිටීමට ද තම ආශාවන් මැඩපැවැත් වීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමට ද උපවාසය මාර්ගයක් වශයෙන් තෝරා ගත යුතුය. 2. කෝපය පාලනය කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීම ට උපවාසය සාධයක් විය යුතුය.
පොත
( සිංහල )
2014-07-22
ඉස්ලාම් දහම තම ජීවන සැලස්මක් ලෙස තෝරා ගත් පුද්ගලයින්ගේ අත්දැකීම්.
Go to the Top