තැපැල් ලයිස්තුවට දායක වන්න
ඔබ සඳහා අපේ තේරීම
ඉතා පිරිසිදු දේ ඔබට අනුමත කර ඇත. මෙම සංකල්පය ආහාරයට පමණක් සීමා නොවේ. ඉස්ලාමිය ජීවිතයේ සියලු දේවලට මෙය අදාලය
1. රමදාන් මාස උපවාසයේ මහිමය පිළිබඳව කුර්ආන් වදන්.
2. උපවාසය පළිහකි. පාපයන්ගෙන් වැළකී සිටියහොත් ෂෙයිතාන් මර්ධනය කරනු ලබති, නිරයෙන් ආරක්ෂාව හා ස්වර්ගයට පිවිසීමට මාර්ග විවෘතවේ, සලාහ් දෙක අතර ත්‍යාගය, ජුම්ආ දෙක අතර ක්‍ෂමාව, රමදාන් සිට ලබන වසර රමදාන් මාස අතර වන්දි, උම්රා සඳහා ලැබෙන කුසල් ලැබෙනු ඇත.
1. රමදාන් මාසය එළඹීමට පෙර එය සඳහා පෙර සූදානම් වන්නේ කෙසේද?
2. කායික සහ මානසිකව මුස්ලිම්වරු පිරිසිදු විය යුතුයි.
නවක එකතු කිරීම ( සිංහල )
ලිපි
( සිංහල )
2014-07-24
1. මුස්ලිම් වරයෙක් පාපයෙන් වැළකී සිටීමට ද තම ආශාවන් මැඩපැවැත් වීමේ හැකියාව වර්ධනය කිරීමට ද උපවාසය මාර්ගයක් වශයෙන් තෝරා ගත යුතුය. 2. කෝපය පාලනය කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කර ගැනීම ට උපවාසය සාධයක් විය යුතුය.
පොත
( සිංහල )
2014-07-22
ඉස්ලාම් දහම තම ජීවන සැලස්මක් ලෙස තෝරා ගත් පුද්ගලයින්ගේ අත්දැකීම්.
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-06-30
1. රමදාන් මාස උපවාසයේ මහිමය පිළිබඳව කුර්ආන් වදන්. 2. උපවාසය පළිහකි. පාපයන්ගෙන් වැළකී සිටියහොත් ෂෙයිතාන් මර්ධනය කරනු ලබති, නිරයෙන් ආරක්ෂාව හා ස්වර්ගයට පිවිසීමට මාර්ග විවෘතවේ, සලාහ් දෙක අතර ත්‍යාගය, ජුම්ආ දෙක අතර ක්‍ෂමාව, රමදාන් සිට ලබන වසර රමදාන් මාස අතර වන්දි, උම්රා සඳහා ලැබෙන කුසල් ලැබෙනු ඇත.
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-06-30
ඉතා පිරිසිදු දේ ඔබට අනුමත කර ඇත. මෙම සංකල්පය ආහාරයට පමණක් සීමා නොවේ. ඉස්ලාමිය ජීවිතයේ සියලු දේවලට මෙය අදාලය
ලිපි
( සිංහල )
2014-06-28
රැවටීම සහ වංචා කිරීම වැනි පහත් ක්රි යාව ශිෂ්ට සම්පන්න පුද්ගලයෙකුට නොගැළපෙන පිළිකුල් සහගත ලක්ෂණයකි. අන් අය වැරදි මාර්ගයේ යොමු කරනු පිණිස සත්යරය දැනුවත්වම විකෘති කිරීම අවංකභාවයේ වටිනාකමට එරෙහි ක්රි යාවකි.
පොත
( සිංහල )
2014-06-28
මිහිතලය මත ජීවත් වන මිනිස් පරපුර ‘මිනිසා’ යන පදනම මත වූ ඒකීයත්වයක් පිළිබිඹු කළ ද මනුෂ්යව වර්ගයා තුළ අනේක ප්ර කාර විවිධත්වයන් දක්නට ඇත. මෙම විවිධත්වයන් නැවත මිනිසාගේ ඒකීයත්වය සමග අනුකුලතාවකට පත් කොට සාමුහිකත්වය ගොඩ නැඟීම සාමයික සහජීවනයේ මුලික හරය ලෙස අපි දකින්නෙමු
ලිපි
( සිංහල )
2014-06-24
“මේ යුගයේ ප්රාමතිහාර්යයන් සිදු නොවන බව මිනිසුන් පවසති. එහෙත් මගේ ජිවිත කථාව එම තර්කය බිඳ දමන බව මට තරයේ කිව හැක.”
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-06-20
1. රමදාන් මාසය එළඹීමට පෙර එය සඳහා පෙර සූදානම් වන්නේ කෙසේද? 2. කායික සහ මානසිකව මුස්ලිම්වරු පිරිසිදු විය යුතුයි.
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-06-20
ඉස්ලාමයේ කාන්තා ඇඳුම සහ එහි අවශ්‍යතාව
Go to the Top