තැපැල් ලයිස්තුවට දායක වන්න
ඔබ සඳහා අපේ තේරීම
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු
2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
1. ඉස්ලාමිය දණ්ඩ නීතිය යටතේ අපරාධ අඩු බව ඉතිහාසය පෙන්වයි.
2. අපරාධ සිදුවීමට හේතුන්: නුගුත්කම, සංවරය හින වීම, දරිදුතාව, ආගමෙන් බැහැර වීම යන කරුණු මෙහි අදාල වේ
1.මුහර්රම් මාසයේ ආරම්භය
2. මුහර්රම් උපවාස
නවක එකතු කිරීම ( සිංහල )
පොත
( සිංහල )
2014-11-20
ඉස්ලාමය සාහසික හා දරුණු දහමක් ලෙස හුවා දැක්වීම අරමුණු කොට ගෙන අල් කුර්ආන් වැකි හා මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ගේ වදන් හා පිළිවෙත් විකෘති කොට විවිධ මාධ්යදයන් මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම වර්තමාන කාල වකවානුවේ දකිමු. මෙම වෛරී හා ද්වේෂ සහගත අසත්යරය ප්රාචාරයේ පිය වරුන් ලෙස දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු බිහි කරන ලද ඊශ්රානයලය හා එහි ප්ර චාරක ක්රිධයාවන් මුල් වී ඇති බව පෙනෙන්න ට ඇත. ඔවුන් ගේ අසත්යර චෝදනාවන් ට මෙලෙස පිළිතුරු දෙමු.
පොත
( සිංහල )
2014-11-20
1 හුඃෂු හට ගන්නා ස්ථානය කෙනෙකු ගේ හදවත වන අතර, ඔහු ගේ සිරුරෙ හි එය ප්ර්කාශ කෙරේ. 2. නැමදුම සඳහා නිවැරදි ලෙස සූදානම් කර ගැනීම, 3. සලාහ් ඉටු කරන විට මරණය සිහිපත් කර ගැනීම, 4. ඉදිරියේ සුත්රාරවක් තබා, එයට සමීප ව සලාහ් කිරීම,
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-11-18
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු 2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-11-18
1.ජිහාද් පිළිබඳ අසත්‍ය තොරතුරු 2. විවාහය පිළිබඳ ප්‍රශ්න
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-11-14
1. ඉස්ලාමිය දණ්ඩ නීතිය යටතේ අපරාධ අඩු බව ඉතිහාසය පෙන්වයි. 2. අපරාධ සිදුවීමට හේතුන්: නුගුත්කම, සංවරය හින වීම, දරිදුතාව, ආගමෙන් බැහැර වීම යන කරුණු මෙහි අදාල වේ
ලිපි
( සිංහල )
2014-11-13
උතුම් සදාචාර සාරධර්ම සහිත ව, අල්ලාහ් සහ අල්ලාහ් ගේ මැවීම් වෙත දක්වන ආදරය, පිරිසිදුකම, අවංක භාවය, කරුණා ව සහ අල්ලාහ් කෙරෙහි තැබු ස්ථීර විශ්වාස යන දැයින් නබි (සල්) තුමාණන් මූමින් වරුන් ට උතුම් ආදර්ශයක් බව ට පත් වුහ.
පොත
( සිංහල )
2014-11-06
1. අස්මාඋල් හුස්නා (අල්ලාහ්ගේ අලංකාර නාමයන්) 2. ඊමාන් හෙවත් විශ්වාසයේ වර්ධනය.
පොත
( සිංහල )
2014-11-06
1. අපි සාකච්ඡා කරන තරම ට එය බරපතළ එකක් ද? 2. මෙය ට ප්රරතිකර්මය කුමක් ද? 3. එයින් අප ආරක්ෂා ව ලබන්නේ කෙසේ ද? 4. එම පාපයෙන් සිදු වන ප්රලතිවිපාක හා අනතුරු කුමක් ද?
ලිපි
( සිංහල )
2014-11-05
“මානව හිමිකම් පිළිබඳ ව අල් කුර්ආනය පවසන කරුණු කිසිවක් තිබේ ද?“ යන ප්රආශ්නයට පිලිතුරු
වීඩියෝ
( සිංහල )
2014-11-01
1.මුහර්රම් මාසයේ ආරම්භය 2. මුහර්රම් උපවාස
Go to the Top