Subscribe to the mailing list:
Our Choice for you
Alaye awon nkan ti awon eniyan fi nwa Alubarika ni ona eewo ati alaye awon nkan ti Alubarika wa nibe. Bakannaa ohun ti o fa asise awon eniyan nibi wiwa Alubarika, alaye si tun waye lori awon nkan eelo ti won so wipe Annabi- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- lo nigba aye re, pelu mimu oro ti awon onimimo so nipa awon nkan wonyi wa.
Alaye lekunrere nipa itumo Alubarika ninu Ede larubawa ati ninu Shari’ah, ati oro nipa pataki Alubarika ati idajo wiwa Alubarika latara nkan tabi nibi nkan.
Ibanisoro yi da lori awon asa ti Islam fi ara mo ati awon eyi ti ko fi ara mo ni odo awon eya Yoruba ati die ninu awon eya miran ni ile alawo dudu (Africa). Awon olubanisoro mejeeji si mu awon apeere asa naa wa, bakannaa ni won menu ba pipe esin Islam.
Apa keta ibanisoro naa so nipa idajo kiko masalaasi, bakannaa ni oro waye lori ohun ti o leto ki a se ninu mosalaasi ati awon ohun ti ko leto, leyinnaa ni idahun waye si awon ibeere.
Apa keji ibanisoro naa, olubanisoro menu ba idajo wiwo masalaasi, alaye bi onirin-ajo yoo se maa ki irun re leyin onile ati idakeji, bakannaa idajo gbigba iwaju irun koja.
Ibanisoro ti o so nipa awon majemu ti o gbodo pe si ara eni ti yoo ba wa ni ipo Imaam, yala Imaam ti inu irun ni tabi Imaam ti yoo je olori fun gbogbo Musulumi.
O je ajo kan ti o nse amojuto titan esin ka ni ilana Sunna ni ile Yoruba ati ilu Nigeria ni apapo. Awon olupepe si oju ona Olohun ti won si je onimimo ni won da a sile.
Olubanisoro se alaye itumo gbolohun ijeri la ilaha illa Allah, o si tun so awon majemu ti o wa fun un ati awon nkan ti o maa nba gbolohun naa je.
Oniwaasi so nipa awon eto ti Islam la kale fun awon ti oku fi sile, gege bii baba, iya, oko, iyawo, omokunrin, omobinrin ati beebeelo. O si tun menu ba awon asise ti o maa nwaye lori awon eto wonyi.
Oniwaasi se alaye itumo aaya (276) ninu Suuratu Bakora, o si so ni ekunrere awon aburu ti o wa nibi ki eniyan maa gba owo ele.
Recently Added ( Yoruba )
Audios
( Yoruba )
2014-04-22
2- Alaye lori awon idajo ti o sopo mo irun Jimoh, ninu won ni: (1) Asiko wo ni irun Jimoh maa n wole. (2) Onka wo ni o ye ki o pe ki a to le ki irun Jimoh. (3) Rakah melo ni Musulumi gbodo ba ki o to le gba pe oun ba irun Jimoh. 3- Alaye lori wipe Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a maa n gbe ohun soke ni ti o ba n se khutuba ti o si maa n se khutuba ni iduro, gbogbo awon nkan wonyi ni o si maa n se okunfa ki khutuba ni ilapa lara awon ti won n gbo o. 4- Oro waye ni apa kerin yi lori Pataki yiyara lo si mosalasi ni ojo Jimoh ati Pataki titeti si Imam ni asiko khutuba, bakannaa ojuse eni ti o ba tete de mosalasi ati eni ti o pe de mosalasi nibi nafila ti a n pe ni "Tahiyyatul-masjid". 5- Oro waye ninu apa karun yi lori awon suura ti Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- maa n ka ninu irun Jimoh ati irun odun mejeeji pelu alaye awon eko ti o wa ninu awon suura naa, oludanileko si tun menu ba awon idajo ti o n be fun awon irun odun mejeeji ti odun ba bo si ojo Jimoh.
Audios
( Yoruba )
2014-04-22
Idanileko yi so nipa awon nkan wonyi: (1) Itumo Ayanmo. (2) Gbigba ayanmo ni ododo je okan ninu awon origun igbagbo. (3) Olohun ti O da awa eda ni O da awon ohun ti a n se ni ise. (4) Awon ipele Ayanmo. (5) Ninu awon idi ti Olohun fi se Ayanmo ni ohun asiri ati ipamo.
Audios
( Yoruba )
2014-04-22
Alaye ohun ti a n pe ni igberaga ohun naa ni ki eniyan maa se atako ododo ti o fi oju han ati yiyepere awon eniyan miran.
Audios
( Yoruba )
2014-04-22
1- Oro waye ninu waasi yi lori Itumo gbolohun Islam ati alaye bi o se je wipe ijosin Ojise Olohun, iwa re ati ise re je apejuwe ti o daju fun itumo paapaa esin Islam. Oro si tun waye lori bi ’waayi’ se maa n so kale fun Ojise Olohun. 2- Ninu awon Ewa esin Islam ti oniwaasi menu ba ninu apa keji yi ni bi Islam se je esin gbogbo abgaye, ti o tun je esin ti o pe perepere, bakannaa ti o si je esin ti o rorun julo.
Audios
( Yoruba )
2014-04-22
Ibanisoro yi mu idahun wa lori awon ibeere wonyi: Kinni itumo tolaaki ati itumo Khulkhu, agbara wo ni ile ejo ni lati se onpinya laarin oko ati aya atipe kinni aburu ti o wa nibi ki onpinya sele laarin oko ati aya.
Fatawa
( Yoruba )
2014-04-20
Ibeere nipa itumo aseju ninu esin, awon onimimo se alaye ohun ti o n je aseju ninu esin won si mu apejuwe re wa pelu awon eri.
Fatawa
( Yoruba )
2014-04-09
Ibeere nipa itumo "O je dandan ki a mo esin Islam pelu awon eri" ninu tira (Al-usuul as- salaasa) ati ibeere miran.
Videos
( Yoruba )
2014-03-30
Alaye awon nkan ti awon eniyan fi nwa Alubarika ni ona eewo ati alaye awon nkan ti Alubarika wa nibe. Bakannaa ohun ti o fa asise awon eniyan nibi wiwa Alubarika, alaye si tun waye lori awon nkan eelo ti won so wipe Annabi- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- lo nigba aye re, pelu mimu oro ti awon onimimo so nipa awon nkan wonyi wa.
Videos
( Yoruba )
2014-03-30
Alaye lekunrere nipa itumo Alubarika ninu Ede larubawa ati ninu Shari’ah, ati oro nipa pataki Alubarika ati idajo wiwa Alubarika latara nkan tabi nibi nkan.
Videos
( Yoruba )
2014-03-30
Ibanisoro yi da lori awon asa ti Islam fi ara mo ati awon eyi ti ko fi ara mo ni odo awon eya Yoruba ati die ninu awon eya miran ni ile alawo dudu (Africa). Awon olubanisoro mejeeji si mu awon apeere asa naa wa, bakannaa ni won menu ba pipe esin Islam.
Go to the Top