Subscribe to the mailing list:
Our Choice for you
Alaye awon nkan ti awon eniyan fi nwa Alubarika ni ona eewo ati alaye awon nkan ti Alubarika wa nibe. Bakannaa ohun ti o fa asise awon eniyan nibi wiwa Alubarika, alaye si tun waye lori awon nkan eelo ti won so wipe Annabi- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- lo nigba aye re, pelu mimu oro ti awon onimimo so nipa awon nkan wonyi wa.
Alaye lekunrere nipa itumo Alubarika ninu Ede larubawa ati ninu Shari’ah, ati oro nipa pataki Alubarika ati idajo wiwa Alubarika latara nkan tabi nibi nkan.
Ibanisoro yi da lori awon asa ti Islam fi ara mo ati awon eyi ti ko fi ara mo ni odo awon eya Yoruba ati die ninu awon eya miran ni ile alawo dudu (Africa). Awon olubanisoro mejeeji si mu awon apeere asa naa wa, bakannaa ni won menu ba pipe esin Islam.
Apa keta ibanisoro naa so nipa idajo kiko masalaasi, bakannaa ni oro waye lori ohun ti o leto ki a se ninu mosalaasi ati awon ohun ti ko leto, leyinnaa ni idahun waye si awon ibeere.
Apa keji ibanisoro naa, olubanisoro menu ba idajo wiwo masalaasi, alaye bi onirin-ajo yoo se maa ki irun re leyin onile ati idakeji, bakannaa idajo gbigba iwaju irun koja.
Ibanisoro ti o so nipa awon majemu ti o gbodo pe si ara eni ti yoo ba wa ni ipo Imaam, yala Imaam ti inu irun ni tabi Imaam ti yoo je olori fun gbogbo Musulumi.
O je ajo kan ti o nse amojuto titan esin ka ni ilana Sunna ni ile Yoruba ati ilu Nigeria ni apapo. Awon olupepe si oju ona Olohun ti won si je onimimo ni won da a sile.
Olubanisoro se alaye itumo gbolohun ijeri la ilaha illa Allah, o si tun so awon majemu ti o wa fun un ati awon nkan ti o maa nba gbolohun naa je.
Oniwaasi so nipa awon eto ti Islam la kale fun awon ti oku fi sile, gege bii baba, iya, oko, iyawo, omokunrin, omobinrin ati beebeelo. O si tun menu ba awon asise ti o maa nwaye lori awon eto wonyi.
Oniwaasi se alaye itumo aaya (276) ninu Suuratu Bakora, o si so ni ekunrere awon aburu ti o wa nibi ki eniyan maa gba owo ele.
Recently Added ( Yoruba )
Fatawa
( Yoruba )
2014-04-09
Ibeere nipa itumo "O je dandan ki a mo esin Islam pelu awon eri" ninu tira (Al-usuul as- salaasa) ati ibeere miran.
Videos
( Yoruba )
2014-03-30
Alaye awon nkan ti awon eniyan fi nwa Alubarika ni ona eewo ati alaye awon nkan ti Alubarika wa nibe. Bakannaa ohun ti o fa asise awon eniyan nibi wiwa Alubarika, alaye si tun waye lori awon nkan eelo ti won so wipe Annabi- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- lo nigba aye re, pelu mimu oro ti awon onimimo so nipa awon nkan wonyi wa.
Videos
( Yoruba )
2014-03-30
Alaye lekunrere nipa itumo Alubarika ninu Ede larubawa ati ninu Shari’ah, ati oro nipa pataki Alubarika ati idajo wiwa Alubarika latara nkan tabi nibi nkan.
Videos
( Yoruba )
2014-03-30
Ibanisoro yi da lori awon asa ti Islam fi ara mo ati awon eyi ti ko fi ara mo ni odo awon eya Yoruba ati die ninu awon eya miran ni ile alawo dudu (Africa). Awon olubanisoro mejeeji si mu awon apeere asa naa wa, bakannaa ni won menu ba pipe esin Islam.
Audios
( Yoruba )
2014-03-29
Alaye ohun ti o se okunfa ogun yii ati awon isele ti o waye nibi sise ipalemo fun ogun naa eyi ti o je eri ododo lori wipe Annabi Muhammad ojise Olohun ni. Alaye si tun waye lori aranse ti Olohun se fun ojise Re ninu ogun naa.
Audios
( Yoruba )
2014-03-29
Iyapa Olohun Allah ati owo ele ni okunfa meji ti o lagbara julo fun isubu oro-aje, imoran si tun waye lori awon ona abayo si isoro yii.
Audios
( Yoruba )
2014-03-29
1- Se awa Musulumi ni eto Kankan lori ile Filistin? Kinni awon igbiyanju ti awon asaaju Musulumi ti se ninu itan lori ile Filistin? Nje awa Musulumi aye ode oni ni igbiyanju kan lati se bi lori ati so ile Filistin di ile ominira fun Musulumi papaajulo masalaasi Kudusi? Gbogbo awon ibeere wonyi ni a o ri idahun fun ninu ibanisoro yi. 2- Apa keji ibanisoro yi so nipa awon ogbon arekereke ti awon Yahudi lo lati fi gba ile Filistin ti won si le awon ti won ni ile kuro, bakannaa ni oro waye lori itumo Yahudi ati ipile gbolohun naa.
Audios
( Yoruba )
2014-03-26
Awon apo-iwe ti ohun fun kika idamewa igbeyin ninu alukurani alaponle, awon naa ni: eleekeji-din-logbon, eleekokan-din-logbon ati ogbon, pelu itumo re ni ede yoruba pelu ohun ti o dun, ti o wu eti gbo.
Audios
( Yoruba )
2014-03-25
1- Eleyi ni iforowero laarin Ijo Ahmadiyyah ati Ijo Tadomun Muslimeen lori wipe se Annabi Isa- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ku si ori igi agbelebu ni tabi ko ku, se won gbe gun Sanmo lo ni tabi o wa ni ibikan lori ile aye yii. 2- Eleyi ni itesiwaju iforowero laarin igun mejeeji pelu awon eri olukuluku won lati le fi oro won mule.
Audios
( Yoruba )
2014-03-24
Olubanisoro se alaye lekunrere ohun ti a npe ni Ojo Ikehin ati awon orisirisi oruko ti Olohun Allah fun un ninu Alukuraani, Olubanisoro si tun se alaye awon nkan ti Ojo Igbehin ko sinu.
Go to the Top