Subscribe to the mailing list:
Our Choice for you
Eyi ni abala idahun si awọn ibeere ti o jẹyọ lati ibi idanilẹkọ yii.
Abala yii sọ nipa awọn ọna mẹrin ti ede-aiyede ma ngba wa laarin lọkọ-laya, oludanilẹkọ si tun se alaye awọn igbesẹ ti Islam fẹ ki a gbe nigbati ede-aiyede ba waye laarin lọkọ-laya.
Alaye ni abala akọkọ Idanilẹkọ yii da lori awọn koko wọnyii: (i) Sisọ nipa pataki ati anfaani ti o wa nibi igbeyawo, (ii) Sise alaye awọn ojuse lati ọdọ ọkọ si iyawo rẹ, bẹẹ naa ni awọn ojuse lati ọdọ iyawo si ọkọ rẹ, (iii) Sise apejuwe oniranran ede-aiyede laarin lọkọ-laya.
Abala yii ni o gbẹyin idanilẹkọ yii ti o si kun kẹkẹ fun awọn ibeere pẹlu awọn idahun wọn.
Oro waye ni apa yii lori awọn orisirisi ẹkọ ti o yẹ ki a ni akolekan rẹ lori imọ tabi ẹkọ ti a nwa, ti abala akọkọ ninu ibeere ati idahun si gbẹyin rẹ .
Koko idanileko yii: (1) Awọn ẹsẹ Alukuraani ti nsọ nipa pataki Imọ ati awọn Onimimọ. (2) Alaye iru awọn imọ ti o le se wa ni anfaani ati eyi ti ko le mu anfaani kankan wa fun wa. (3) pataki wiwa imọ ẹsin pẹlu awọn nkan ti a gbọdọ sọ ni oju ọna imọ wiwa.
Wiwa ojurere Olohun, kiko awon ese sile, siso enu aala Olohun, didunni mo iranti Olohun ati beebee lo ni awon eko ti akosile yi so nipa won. Eleyi si ni die ninu awon ojuse Musulumi ti o ba gbero lati se irinajo fun ise Haj tabi Umrah.
Olohun se ipari aawe ati ojo kewa osu Dhul-hijja ni odun fun awa Musulumi. Ibani soro yi n so nipa awon eko ti Islam ko wa nipa odun aawe. Ninu re ni ki Musulumi wo aso ti o dara ti o si wuyi ni ojo odun lati gbe ojo yi laruge. Ojise Olohun si pase wipe ki gbogbo Musulumi jade lo si aaye ikirun fun odun yii.
Ibanisoro yi se alaye ni ekunrere awon ola ti o n be fun osu Ramadan, ninu re si ni wipe Olohun daruko osu yi ninu Al-kurani ti ko si daruko osu miran leyin re. Ninu awon ola ti Olohun se fun osu yi ni wipe Olohun yoo pa ase wipe ki won si awon ilekun ogba idera Al-janna sile ti Yoo si pa ase pe ki won ti gbogbo awon ilekun ina ti won yoo si de gbogbo awon esu mole. Olubanisoro tun so ni ekunrere oro nipa ilana ojise Olohun lori bibere aawe.
Koko idanileko yi ni oro nipa itanran ti o nbe fun eni ti o ni ajosepo pelu eleto re ni osan Ramadan, oniwaasi se alaye re ni ekunrere o si tun menu ba awon idajo miran.
Recently Added ( Yoruba )
Audios
( Yoruba )
2014-11-18
Alaye nipa awọn ọranyan aluwala, ati awọn ohun ti a fẹ ki Musulumi se ninu aluwala ati awọn ohun ti o nba aluwala jẹ.
Audios
( Yoruba )
2014-11-18
Idanilẹkọ yii da lori alaye bi a se nse aluwala ati awọn ẹsan (ọla) ti o nbẹ fun aluwala sise, bakannaa ọrọ nipa awọn ohun ti o nsọ aluwala di ọranyan fun musulumi.
Audios
( Yoruba )
2014-11-18
Alaye lori awọn ekọ ati awọn ohun ti o je dandan fun musulumi lati se nigbati o ba fẹ se igbansẹ, ọrọ si tun waye lori awọn aaye ti a kọ fun ni lati se igbansẹ si.
Audios
( Yoruba )
2014-11-18
Ọrọ waye lori awọn nkan marun ti o maa nsọ iwẹ di dandan fun ni lati wẹ, alaye si tun waye ni soki lori bi a se le wẹ iwẹ naa.
Videos
( Yoruba )
2014-11-18
Eyi ni abala idahun si awọn ibeere ti o jẹyọ lati ibi idanilẹkọ yii.
Videos
( Yoruba )
2014-11-18
Abala yii sọ nipa awọn ọna mẹrin ti ede-aiyede ma ngba wa laarin lọkọ-laya, oludanilẹkọ si tun se alaye awọn igbesẹ ti Islam fẹ ki a gbe nigbati ede-aiyede ba waye laarin lọkọ-laya.
Videos
( Yoruba )
2014-11-18
Alaye ni abala akọkọ Idanilẹkọ yii da lori awọn koko wọnyii: (i) Sisọ nipa pataki ati anfaani ti o wa nibi igbeyawo, (ii) Sise alaye awọn ojuse lati ọdọ ọkọ si iyawo rẹ, bẹẹ naa ni awọn ojuse lati ọdọ iyawo si ọkọ rẹ, (iii) Sise apejuwe oniranran ede-aiyede laarin lọkọ-laya.
Videos
( Yoruba )
2014-11-18
Abala yii ni o gbẹyin idanilẹkọ yii ti o si kun kẹkẹ fun awọn ibeere pẹlu awọn idahun wọn.
Videos
( Yoruba )
2014-11-18
Oro waye ni apa yii lori awọn orisirisi ẹkọ ti o yẹ ki a ni akolekan rẹ lori imọ tabi ẹkọ ti a nwa, ti abala akọkọ ninu ibeere ati idahun si gbẹyin rẹ .
Videos
( Yoruba )
2014-11-18
Koko idanileko yii: (1) Awọn ẹsẹ Alukuraani ti nsọ nipa pataki Imọ ati awọn Onimimọ. (2) Alaye iru awọn imọ ti o le se wa ni anfaani ati eyi ti ko le mu anfaani kankan wa fun wa. (3) pataki wiwa imọ ẹsin pẹlu awọn nkan ti a gbọdọ sọ ni oju ọna imọ wiwa.
Go to the Top