Abonohu në listën e postimeve
Zgjedhja jonë për ju
Haxhi është një prej shtyllave më të rëndësishme të fesë islame madje përbën një nga botëkuptimet e tij të mëdha të cilën e kupton çdo haxhi që viziton vendet e shenjta. Por, këto dobi nuk janë të kufizuara vetëm për ata që përjetojnë ato ditë dhe momente të bukura, por ato përfshijnë të gjithë ata që i përkasin kësaj feje.
Në rreshtat e këtij artikulli, do të njiheni dhe do të përjetoni kuptimet e larta të Haxhit, sekretet dhe urtësitë e tij.
Ky artikull prezanton një mori të vlerave dhe dobive të haxhit sikur që janë transmetuar në Kuranin Fisnik dhe në hadithet autentike, gjithashtu përmend disa dispozita rreth haxhit dhe nxit në shpejtimin e kryerjes së tij për atë që ka mundësi. Autori për fund përmend edhe disa nga dobitë që përfitohen në këtë dhe botën tjetër përmes kryerjes së adhurimeve të ndryshme gjatë haxhit.
Ky artikull i argumentuar dhe i mbështetur në fjalët e dijetarëve, i cili është shkruar nga hoxha i nderuar Dr. Selman b. Fehd El Avde, përmban dobitë e agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit, dispozitat që lidhen me agjërimin e këtyre ditëve, mënyra e agjërimit të tyre, agjërimi i gjashtë ditëve për atë që duhet të kompensojë agjërimin e Ramazanit, agjërimi i këtyre ditëve jashtë muajit Sheval dhe disa hadithe të përhapura rreth muajit Sheval të cilat nuk janë të sakta.
Ç’është Fitër Bajrami dhe pse është emërtuar me këtë emër?
Sa zgjatë festa e Bajramit dhe si duhet ta manifestojmë atë?
Si falet namazi i Bajramit dhe cilat janë rregullat kryesore të tij?
Për këto dhe pyetje të tjera do të gjeni përgjigjen në këtë emision tërheqës me hoxhën e nderuar Ahmed Kalaja.
Jeta e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) është shembull për myslimanin në çdo aspekt, e edhe në rastin e festave. Hoxha i nderuar në këtë artikull përshkruan gëzimin dhe harenë qe e përshkonte shtëpinë e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) me rastin e Bajramit në mënyrë që të jetë shembull për të gjithë ata që synojnë pasimin e traditës së tij.
Muaji i Ramazanit është muaj i begative dhe mirësive të shumta. Myslimani është i thirrur që edhe pas tij të vazhdojë me sinqeritet, me devotshmëri dhe të jep shembull se ai është individi që Ramazani ka lënë gjurmë të pashlyeshme. E kjo është edhe porosia e kësaj ligjërate nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu.
Përkujtim vëllazëror dhe thirrje e sinqertë për çdo musliman që të mendojë rreth vlerës së muajit të Ramazanit, që po e lëmë pas, dhe rëndësinë e vazhdimit të veprave të mira edhe pas tij.
Pyetje të cilës iu është përgjigjur Komisioni i Përhershëm për Hulumtime shkencore dhe Fetva e teksti i saj është: “Si ta ngjallim natën e Kadrit? Me namaz apo me lexim të Kuranit dhe leximin e jetëpërshkrimit të Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të), apo me këshillë, udhëzim dhe manifestim në xhami me rastin e shënimit të saj?”
Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i kushtonte rëndësi të veçantë dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit, kjo për shkak të karakteristikave të shumta me të cilat veçohen, sikurse nata e Kadrit, Itikafi etj. Ky artikull i shtjellon këto veçori një nga një dhe mundohet të zgjon vetëdijen për shfrytëzimin e tyre sa më të mirë.
Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajt – e teksti i saj është: “Unë jam myslimane e re dhe e kam një pyetje rreth itikafit të femrës. A lejohet që gruaja të bëjë itikaf në xhami tre ditë, shtatë apo ajo duhet të bëj itikaf të dhjetë ditët?”
Është shtuar më së fundi ( Shqip )
Artikuj
( Shqip )
2014-05-01
Kjo broshure përmban një pasqyrë të shkurtër rreth kontributit që vula e profetëve dhe pejgamberëve, pejgamberi ynë Muhamedi (alejhis salatu ues selam) ia ofroi njerëzimit dhe atë në dhjetë pika të shkurtra.
Librat
( Shqip )
2013-11-03
Libër i cili ofron udhëzime praktike për ata që përqafojnë fenë islame, duke sugjeruar mënyrën me të cilën muslimani i ri duhet ta jetoj fenë islame. Çështjet e tilla si dallimet e fikhut, sektet e devijuara, shtyllat e Islamit dhe vetëdijesimi për Zotin që të gjitha janë diskutuar. Po ashtu janë përmendur edhe metodat që i ndjek shejtani për lajthitjen e njeriut dhe mënyra se si njeriu duhet ta mbroj veten e tij nga devijimi.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Ebil Harith nga el Kisaijj dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Durit nga Ebi Amr el Basrij dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio Mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Halef nga Hamza dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio Mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Sufij sipa transmetimit të Susit nga Ebi Amri dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Abdurr-Rreshid Sufij sipas transmetimit të Shubes nga Asim b. Ebi en Nexhud. Incizimi karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Mahmud Halil el Husarij dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps. Gjithashtu është kompatibil me kopjen e radios së Egjiptit.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Muhamed Ismail sipas transmetimit të Hafs nga Asimi. Audio incizimi karakterizohet me cilësi të lartë dhe i përket teknologjisë Mp3 128 kbps.
Go to the Top