Abonohu në listën e postimeve
Zgjedhja jonë për ju
Këto janë katër fetva për disa bindje të njerëzve reth muajit Safer, të cilat i ka dhënë Komisioni i Përhershëm për Fetva – në Arabinë Saudite, e që kanë të bëjnë me:
- A lejohet pesimizmi me muajin Safer?
- A është më mirë që në muajin Safer të largohemi nga lidhja e kontratës së martesës, synetia e vepra të ngjashme?
- Cila është dispozita për tevessulin në muajin Safer?
- Cila është dispozita për namazin nafile të mërkurën e fundit të muajit Safer.
Në këtë artikull është përmbledhur në dy tre fjalë rëndësia dhe vlera të cilën e ka agjërimi i ditës së Ashurasë si dhe dobitë e shumta të tij.
Ky artikull përmban vlerën e muajit Muharrem si një ndër katër muajt Hurum (të shenjtë) si dhe flet për vlerën e agjërimit vullnetar në të.
Plani dhjetëditor është një libërth i edukatorit dhe dijetarit Muhamed Husejn Jakub, ku flet për vlerën e dhjetë ditëve të Dhul Hixhes dhe prezanton një program për shfrytëzimin sa më të mirë të tyre. Ky plan përmban dhjetë projekte, e ato janë: Projekti i Kuranit Fisnik, banketi për çdo namaz, projekti i dhikrit, agjërimit, haxhit dhe umres, projekti “Kanatirul Firdevs”, projekti i vëllazërisë për hir të Allahut, i lidhjes familjare, ditës së Arafatit, ditës së Bajramit dhe e përfundon librin e tij me shanse të arta që duhet çdo musliman të përfitoj prej tyre.
Kjo është një hutbe e mbajtur nga Dr. Shefqet Krasniqi në të cilën flet për vlerën e dhjetë ditëve të para të Dhul Hixhes, si dhe për shpërblimin e madh për atë që i shton veprat e mira në këto ditë.
Haxhi është një prej shtyllave më të rëndësishme të fesë islame madje përbën një nga botëkuptimet e tij të mëdha të cilën e kupton çdo haxhi që viziton vendet e shenjta. Por, këto dobi nuk janë të kufizuara vetëm për ata që përjetojnë ato ditë dhe momente të bukura, por ato përfshijnë të gjithë ata që i përkasin kësaj feje.
Në rreshtat e këtij artikulli, do të njiheni dhe do të përjetoni kuptimet e larta të Haxhit, sekretet dhe urtësitë e tij.
Ky artikull prezanton një mori të vlerave dhe dobive të haxhit sikur që janë transmetuar në Kuranin Fisnik dhe në hadithet autentike, gjithashtu përmend disa dispozita rreth haxhit dhe nxit në shpejtimin e kryerjes së tij për atë që ka mundësi. Autori për fund përmend edhe disa nga dobitë që përfitohen në këtë dhe botën tjetër përmes kryerjes së adhurimeve të ndryshme gjatë haxhit.
Ky artikull i argumentuar dhe i mbështetur në fjalët e dijetarëve, i cili është shkruar nga hoxha i nderuar Dr. Selman b. Fehd El Avde, përmban dobitë e agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit, dispozitat që lidhen me agjërimin e këtyre ditëve, mënyra e agjërimit të tyre, agjërimi i gjashtë ditëve për atë që duhet të kompensojë agjërimin e Ramazanit, agjërimi i këtyre ditëve jashtë muajit Sheval dhe disa hadithe të përhapura rreth muajit Sheval të cilat nuk janë të sakta.
Ç’është Fitër Bajrami dhe pse është emërtuar me këtë emër?
Sa zgjatë festa e Bajramit dhe si duhet ta manifestojmë atë?
Si falet namazi i Bajramit dhe cilat janë rregullat kryesore të tij?
Për këto dhe pyetje të tjera do të gjeni përgjigjen në këtë emision tërheqës me hoxhën e nderuar Ahmed Kalaja.
Jeta e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) është shembull për myslimanin në çdo aspekt, e edhe në rastin e festave. Hoxha i nderuar në këtë artikull përshkruan gëzimin dhe harenë qe e përshkonte shtëpinë e Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) me rastin e Bajramit në mënyrë që të jetë shembull për të gjithë ata që synojnë pasimin e traditës së tij.
Është shtuar më së fundi ( Shqip )
Postera
( Shqip )
2014-10-09
Menyra e shkurtuar e faljes se profetit
Artikuj
( Shqip )
2014-05-01
Kjo broshure përmban një pasqyrë të shkurtër rreth kontributit që vula e profetëve dhe pejgamberëve, pejgamberi ynë Muhamedi (alejhis salatu ues selam) ia ofroi njerëzimit dhe atë në dhjetë pika të shkurtra.
Librat
( Shqip )
2013-11-03
Libër i cili ofron udhëzime praktike për ata që përqafojnë fenë islame, duke sugjeruar mënyrën me të cilën muslimani i ri duhet ta jetoj fenë islame. Çështjet e tilla si dallimet e fikhut, sektet e devijuara, shtyllat e Islamit dhe vetëdijesimi për Zotin që të gjitha janë diskutuar. Po ashtu janë përmendur edhe metodat që i ndjek shejtani për lajthitjen e njeriut dhe mënyra se si njeriu duhet ta mbroj veten e tij nga devijimi.
Kurani Fisnik Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Ebil Harith nga el Kisaijj dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Durit nga Ebi Amr el Basrij dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio Mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Halef nga Hamza dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio Mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Sufij sipa transmetimit të Susit nga Ebi Amri dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Abdurr-Rreshid Sufij sipas transmetimit të Shubes nga Asim b. Ebi en Nexhud. Incizimi karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Mahmud Halil el Husarij dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps. Gjithashtu është kompatibil me kopjen e radios së Egjiptit.
Është shtuar më së fundi ( Të gjitha gjuhët )
( Arabisht )
2014-10-29
( Arabisht )
2014-10-29
( Arabisht )
2014-10-29
Go to the Top