Abonohu në listën e postimeve
Zgjedhja jonë për ju
Ligjërues: Mazllam Mazllami
Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e mëshiroftë – e teksti i saj është: “Cila është rëndësia e ditës në të cilën ka lindur Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) si dhe kur dhe si festohet kjo ditë?”
Muaji i lindjes së Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) duhet të rikthen fuqishëm në kujtesën e çdo myslimani obligimet e tij ndaj të Dërguarit të Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Shumëkush këtë muaj e sheh si muaj të mevludit por, athua kush e shpiku mevludin? Që kur daton praktika e mevludit? Dhe a është formë e drejtë e shfaqjes së dashurisë dhe respektit? Kjo është edhe tematika e shtjelluar në artikullin o hoxhës së nderuar Ulvi Fejzullahu.
Ky libërth përmban një debat i cili është zhvilluar mes një studenti musliman dhe profesorit të tij ateist. Debati sillet rreth disa ideve ateiste të kota por, që janë të përhapura në shumë vende perëndimore. Prej këtyre ideve p.sh.: Krijimi i universit vetvetiu, pa krijues, pastaj mohimi i asaj se Allahu është krijues ngase, kjo dikton që ai të jetë krijues i gjithë të keqes në botë, dhe besëtytni dhe kotësira të tjera.
Libri është përmbledhje e diskutimeve të vazhdueshme mes autorit dhe një numër priftërinjsh. Diskutimet janë përshkuar me objektivitet dhe edukatë të lartë të dialogut, po ashtu me kujdesin për t’iu larguar çdo gjëje që mund të lëndonte ndjenjat fetare reciproke si dhe duke i qëndruar besnik metodologjisë shkencore gjatë dialogut, i cili u zhvillua në formë të pyetjes dhe përgjigjes.
Diskutimi ka trajtuar tetë çështje esenciale si:
- A ishte Ibrahimi (alejhis selam) çifut apo i krishterë?
- A është Bibla e shenjtë?
- Doktrina e teuhidit (njësimit në adhurim) apo doktrina e trinitetit?
- Jezusi a ishte njeri apo zot?
- A ishte Jezusi djalë i Zotit?
- A u kryqëzua Jezusi dhe më pas u ngjall?
- Doktrina e mëkatit të parë dhe doktrina e flijimit?
- Muhamedi (alejhis salatu ues selam) në Bibël?
Në këtë libërth, sqarohet se lumturia e përhershme nuk arrihet vetëm se me besimin në Zotin dhe praktikimin e udhëzimit të Tij, ngase Ai është krijues i njerëzve dhe e din më së miri se çka i bën ata të lumtur dhe çka ju sjellë atyre dobi.
Por, pasi që fetë dhe besimet janë të shumta dhe ai që hulumton të vërtetën lehtësisht e kupton që dallimet mes tyre janë esenciale si dhe është e pamundur që të gjitha të jenë të vërteta, atëherë autori e shkroi këtë libërth me qëllim të përgjigjes në disa pyetje:
Cila nga këto fe është e vërtetë? Cili është besimi (akideja) të cilën e donë Allahu dhe dëshiron që ne ta përqafojmë? Cila nga këto fe dhe bindje na garanton lumturinë në këtë botë dhe tjetrën?
Në këtë artikull vërtetohet se për të dërguarin e Islamit - Muhamedin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) është lajmëruar në citatet e librit të shenjtë - Biblës. Artikulli përmban në vete një mori citatesh prej Dhjatës së Vjetër e të cilat janë devijuar pas përkthimit.
Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kam për të kompensuar disa ditë prej Ramazanit dhe dëshiroj të agjëroj Ashuranë, a më lejohet mua ta agjëroj Ashuranë para kompensimit? Dhe a më takon mua ta agjëroj Ashuranë dhe ditën e njëmbëdhjetë me nijet të kompensimit dhe a e arrij agjërimin e Ashurasë?
Në këtë artikull është përmbledhur në dy tre fjalë rëndësia dhe vlera të cilën e ka agjërimi i ditës së Ashurasë si dhe dobitë e shumta të tij.
Në këtë artikull janë përmbledhur dispozitat më të rëndësishme që lidhen me agjërimin e ditës Ashura, duke filluar nga aspekti historik, normat e agjërimit të saj në raste të ndryshme dhe në fund përmend risitë që janë shpikur në lidhje me këtë ditë.
Është shtuar më së fundi ( Shqip )
Librat
( Shqip )
2013-11-03
Libër i cili ofron udhëzime praktike për ata që përqafojnë fenë islame, duke sugjeruar mënyrën me të cilën muslimani i ri duhet ta jetoj fenë islame. Çështjet e tilla si dallimet e fikhut, sektet e devijuara, shtyllat e Islamit dhe vetëdijesimi për Zotin që të gjitha janë diskutuar. Po ashtu janë përmendur edhe metodat që i ndjek shejtani për lajthitjen e njeriut dhe mënyra se si njeriu duhet ta mbroj veten e tij nga devijimi.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Ebil Harith nga el Kisaijj dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Durit nga Ebi Amr el Basrij dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio Mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Es Sufij sipas transmetimit të Halef nga Hamza dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio Mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Abdurr-Rreshid Sufij sipa transmetimit të Susit nga Ebi Amri dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Abdurr-Rreshid Sufij sipas transmetimit të Shubes nga Asim b. Ebi en Nexhud. Incizimi karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Mahmud Halil el Husarij dhe që karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps. Gjithashtu është kompatibil me kopjen e radios së Egjiptit.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga lexuesi Muhamed Ismail sipas transmetimit të Hafs nga Asimi. Audio incizimi karakterizohet me cilësi të lartë dhe i përket teknologjisë Mp3 128 kbps.
Kurani Fisnik
( Shqip )
2013-10-27
Mus-hafi i lexuar me texhvid nga shumë lexues i shoqëruar me përkthimin e domethëneve të tij në gjuhën miljibarije.
Go to the Top