liistii mayiliitti qindaawi
Filmaata keenya siif
kanbooda eda'ame ( afaan oromoo )
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-04-21
Sagantaa kana keessatti badiileen gurguddoon irraa dhoowwamne tarreeyfamteeti jirti, hammeenyi isiitis ibsameeti jira. Akka namni hundi hubatee irraa fagaatuuf jecha.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-04-21
Sagantaa kana keessatti gorsi adda addaa kan qur’aanaa fii hadiisarraa walitti qindaawe dhihaatee jira. Sagantaan kun qooda 2 qaba.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-04-21
Sagantaan kun barnoota somana ramadaanaa, sadarkaa isaa, waan isa balleysu, dhaabbata ramadaanaa, zakaa fixrii tiifi waan kana fakkaatu uf keessatti ammatee jira.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-04-21
Sagantaan kun Barnoota salaataa fii waan isaan walqabatu kan akka ulaagaalee isaa, xahaaraa fi kkf nama barsiisa. Qooda 2 qaba.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-04-19
Sagantaan kun waayee zakkaa, gosa isii, hanga isii tiifi namoota isiin kennamtuuf barnoota gayaa qaba. Sagaantaan kun Kuta lama qaba.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-04-19
Sagantaan kun Barnoota islaamaa adda addaa kan nama hundaaf barbaachisu kan akka haadhaaf abbatti toluu, rahima maxxansuu, olla jabeysuufii KKF uf keesaa qaba.
jechoota banadhu
( afaan oromoo )
2014-02-28
Sagantaa kana keessatti namusootaa salaamtaa, teessumaa, nyaataafii dhugaatii, hirriibaa, kadhaa Rabbii fii karaa deemsaa bal’inaan dhihaatee jira.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-02-09
Sagantaan kun hiikaa qur’aanaa gabaabaa bifa gaariin qophaaye uf keessaa qaba waan taheef nama hundaaf haalaan barbaachisaadha.qooda 140 ol uf keessaa qaba.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-01-13
Qophiin kun hiikkaa tafsiira qur’aanaa guutuu uf keessaa qaba waan taheef haalaan filatamaadha.
sagaloota
( afaan oromoo )
2014-01-07
Qophiin kun haqa haadhaaf abbaan namarra qaban jajjabduu tahuu ibsa, badhaasa nama haadhaaf abbaa qajeeleetis ni addeessa,hammeenya nama haadhaaf abbatti mataa jabaateetis dubbateeti irraa nama baqachiisa.
Go to the Top