liistii mayiliitti qindaawi
Filmaata keenya siif
Kitaabni kun aqiidaa qulqulluu muslimaa tan qur’aanaa fii hadiisarraa burqite nama barsiisa.
Sagantaan kun barnoota somana ramadaanaa, sadarkaa isaa, waan isa balleysu, dhaabbata ramadaanaa, zakaa fixrii tiifi waan kana fakkaatu uf keessatti ammatee jira.
Sagantaan kun akkaataa soomana ramadaanaa sirritti nama hubachiisa.
kanbooda eda'ame ( afaan oromoo )
oduu
( afaan oromoo )
2014-11-23
يهنئ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة جميع الفائزين والفائزات في المسابقة الثقافية الرمضانية لعام 1435هـ للغة الأورومية.
postaroota
( afaan oromoo )
2014-10-09
Akkaataa salaata rasuulaa
postaroota
( afaan oromoo )
2014-09-29
Faaruu Muslimaa kan Yeroo Hundaa
kitaabota barbaadi
( afaan oromoo )
2014-08-20
Sagantaan kun hiikkaa suraalee gaggabaabaa 49 kanneen gara boodaa ufkeessaa qaba (juuza lameen boodaa,,tabaarak fi amma) qooda49 ufkeessaa qaba
kitaabota barbaadi
( afaan oromoo )
2014-07-12
Kitaabni kun aqiidaa qulqulluu muslimaa tan qur’aanaa fii hadiisarraa burqite nama barsiisa.
oduu
( afaan oromoo )
2014-06-26
Kitaabni kun aqiidaa qulqulluu muslimaa tan qur’aanaa fii hadiisarraa burqite nama barsiisa.
jechoota banadhu
( afaan oromoo )
2014-05-30
Sagantaan kun hiikaa hadiisoowa fiffilatamoo bifa gaariin qophaaye uf keessaa qaba waan taheef nama hundaaf haalaan barbaachisaadha.qooda 7uf keessaa qaba.
kitaabota barbaadi
( afaan oromoo )
2014-05-30
Sagantaan kun aqiidaa ahlussunnaa fi jama’aah qulqulluu ibsa , garee ahbaash jalloo karaa muslimtootaarraa dabde irrattis deebisaa gayaa kenna.
kitaabota barbaadi
( afaan oromoo )
2014-05-22
Sagantaan kun barnoota dubartii muslimaa kan akkaa waayee xahaaraa, dhiiga baatii fi dayuumsaa, barnoota hijaabaa (hagooggii) fi kkf uf kessaa qaba.
kitaabota barbaadi
( afaan oromoo )
2014-05-22
Sagantaan kun barnoota umraafii hajji takkatakkatti addaan baasee addeeysa.
Go to the Top